Beleid omtrent deelname competities

Voor inschrijven respectievelijk deelname aan de competities bij tennisvereniging Hasselo geldt het volgende. Opgesteld door de competitiecommissie september 2018. Goedgekeurd door het bestuur in November 2018.

 • De KNLTB-Competities zijn de voorjaar- , zomer-, najaar- en winteroutdoorcompetitie.
 • Oproep voor de opgave voor de KNLTB-competities wordt tijdig gepubliceerd via verschillende mediakanalen (website, email, app, enz.).
 • TV Hasselo streeft ernaar zoveel mogelijk teams en spelers mee te laten doen aan de KNLTB-competitie. Doelstelling is zoveel mogelijk leden competitie te laten spelen en de tennisbeleving optimaal is.
 • Jaarlijks wordt door de KNLTB het maximum aantal teams op basis van de baancapaciteit bij tennisvereniging Hasselo vastgesteld. Dit kan inhouden dat niet alle teams competitie kunnen spelen. De vaststelling van het aantal banen is terug te vinden in het competitiereglement van de KNLTB wat jaarlijks wordt gepubliceerd.
 • Bij over-inschrijvingen kan er door de voorjaarscompetitie leider gekeken worden naar externe banen. Het bestuur bepaalt op advies van de voorjaarscompetitie leider of er gebruik wordt gemaakt van externe banen. Wanneer aan de externe banenkosten verbonden zijn, besluit het bestuur of er voor een specifieke speeldag extra kosten worden gerekend.
 • Ondanks dat het mogelijk is om je als team op te geven, moet elke speler zich individueel in schrijven door middel van het inschrijfformulier.
 • Wensen en voorwaarden met betrekking tot de competitie kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en voorwaarden. Helaas kan daar niet altijd aan worden voldaan.(Zie voorbeelden omtrent wensen en voorwaarden in voetnoot 1)*
 • De competitiecommissie schrijft een team in ondanks dat aan de wens niet kan worden voldaan.
 • De competitiecommissie schrijft een team niet in als aan de voorwaarde niet kan worden voldaan.
 • De VCL probeert zoveel mogelijk met ieders wensen rekening te houden, maar behoudt zich in verband met de zeer grote belangstelling om competitie te spelen te allen tijde het recht voor om een afwijkende indeling te maken.
 • Bestaande teams die al op een bepaalde dag competitie spelen krijgen voor het volgend jaar automatisch voorrang om op dezelfde speeldag en competitiesoort competitie te spelen. Hierdoor blijven ploegrechten behouden.
 • Nieuwe teams zullen bij over-inschrijving op een wachtlijst komen te staan.
 • Een team is bestaand als het heeft deelgenomen aan dezelfde competitie in het voorgaande jaar in dezelfde competitiesoort (heren, dames en gemend) met een minimum aantal teamleden. Bij een team met een even aantal teamleden blijft het een bestaand team als minimaal de helft + één  van het aantal leden, blijft. Bij een team met oneven leden blijft het een bestaand team als minimaal de helft van de teamleden naar boven afgerond, blijft. (Zie voorbeeld voetnote 2)
 • Verschuiven van competitiedag wordt niet toegestaan, wanneer een nieuw team hierdoor niet meer kan deelnemen.
 • Spelers die te laat inschrijven komen niet in aanmerking voor het spelen van competitie.
 • Als blijkt dat de opstelling van een team, zonder akkoord van de voorjaarscompetitie leider, afwijkt van de inschrijving, kan deze besluiten het desbetreffende team terug te trekken uit de competitie. De bijbehorende boete die door de KNLTB wordt opgelegd, komt voor rekening van het team.
 • Voor aanvang van de competitie wordt er een “kick-off meeting” georganiseerd als start voor de competitie. Elke aanvoerder (of afgevaardigde van het team) moet hierbij aanwezig zijn.
 • De kosten voor deelname worden jaarlijks gepubliceerd op het inschrijfformulier. Het kan zijn dat extra kosten voor externe baanhuur op een later tijdstip worden doorgerekend. Dit zal bekend worden gemaakt voor de definitieve inschrijven van de teams bij de KNLTB.
 • De kosten voor deelname zullen voor de “kick-off meeting” moeten worden overgemaakt naar de penningmeester van Tennisvereniging Hasselo.
 • De aanvoerder van een team dient te beschikken over een werkend e-mailadres dat regelmatig wordt gelezen. Dit e-mailadres moet bekend zijn bij de ledenadministratie van Tennisvereniging Hasselo.
 • Het niet naleven van de regels kan voor een volgend jaar tot mogelijke uitsluiting van de competitie leiden.
 • De voorjaarscompetitie leider behoudt zich het recht voor om teams samen te voegen respectievelijk te verdelen over andere teams om zo veel mogelijk spelers deel te laten nemen aan de competitie.
 • Om iedereen geplaatst te krijgen kunnen teams worden aangevuld. (Zie voorbeeld voetnote 3)
 • Teams die de afgelopen jaren veelvuldig gebruik hebben gemaakt van invallers en/of incompleet zijn aangetreden hebben kans om te worden geweigerd.
 • Er zal bij de indeling rekening gehouden worden met de speelsterkte van de spelers , zodat diegene die redelijkerwijs bij elkaar in de klasse passen samen worden gevoegd in een team.
 • Teams die op het hoogste niveau spelen en de mogelijkheid hebben om landskampioen te worden, hebben de mogelijkheid om een regeling te treffen met het bestuur. De voorwaarde is wel dat ze een voorbeeldfunctie hebben, prestatie gericht zijn en deelnemen aan het landskampioenschap wanneer die kans zich voordoet.

Werkwijze met betrekking tot een eventuele over-inschrijving:

 • Er wordt gewerkt met een wachtlijst, het team dat het langst op de wachtlijst staat heeft als eerst het recht om deel te nemen aan de competitie. 
 • Wanneer meerdere nieuwe teams zich in hetzelfde jaar inschrijven wordt voor deze teams de volgordelijkheid op de wachtlijst als volgt bepaald:
 1. Teams waarvan spelers een functie vervullen binnen de vereniging hebben voorrang op teams waarvoor dit niet het geval is.
 2. Teams met meeste de spelers hebben voorrang op teams met minder spelers, zodat een zo groot aantal leden competitie kan spelen.
 3. Indien (1) en (2) niet tot onderscheid leiden, krijgen teams met nieuwe leden voorrang.
 4. Indien na bovenstaande punten geen onderscheid tussen teams ontstaat, bepaalt de  competitie commissie de volgordelijkheid.

 

Voetnoten

Voetnote 1

Voorbeeld omtrent wensen en voorwaarde

 1. Wij wensen niet om 9 uur te beginnen.
  •  Wanneer hier niet aan voldaan kan worden, wordt het team ingeschreven
 2. Wij als team stellen als voorwaarde dat we niet om 9 uur willen beginnen
  • Wanneer hier niet aan voldaan kan worden, wordt het team niet ingeschreven. Dit heeft tot gevolg dat een team dat op wachtlijst staat deelneemt aan de competitie.

Het team waaraan niet aan de voorwaarde kan worden voldaan eindigt onderaan op de wachtlijst.

Voetnote 2

Voorbeeld omtrent bestaand team:

 1. Een team van 6 blijft bestaan als er 2 teamleden niet meer deelnemen, wanneer er 3 teamleden niet meer deelnemen wordt het team gezien als nieuw team.
 2. Een team van 5 blijft bestaan als er 2 teamleden niet meer deelnemen, wanneer er 3 teamleden niet meer deelnemen wordt het gezien als nieuw team.

Voetnote 3

Voorbeeld omtrent aanvullen teams:

8/9 competitie tot 5 spelers; dubbel competitie tot 6 spelers; heren, dames en gemengde teams (zaterdag en zondag) tot 7 spelers. Heren, dames en gemengde teams op de overige dagen tot 7 spelers.

Downloads:

Competitie Overzicht